عزاي آسمان


تا كه دل بر غمت دادم، غريب من غريب من

شده رخت عزا بر تن، ز ماتم اي، غريب من غريب من

دل خونم چو يك شقايق

شده در نوحه چون خلايق

همه هستي به آه و ناله

ز غمت اي امام صادق

گل زهرا امام صادق

آسمان در عزاي تو، به اشك و آه، نوحه گرت نوحه گرت

شد مدينه براي تو، چو قتلگاه، چو مادرت، چو مادرت

بانويي با دو چشم خونبار

شكوه دارد به نزد دادار

در عزا و غريبي تو

فاطمه هم شده عزادار

گل زهرا امام صادق

تا ابد در دلم دارم، به ياد تو، باغ خزان، باغ خزان

كه بنالد مادر تو، دوباره با، قد كمان، قدكمان

اي كه از حق شدي تو محروم

همچو جدت غريب و مظلوم

آخرين امر تو نماز است

جان فداي آن لب مسموم

گل زهرا امام صادق