قرآن ناطق


قرآن ناطق كشته شد واي واي!

امام صادق كشته شد واي واي!

از جور منصور دغا واي واي

مدينه شد ماتم سرا واي واي

زهرا عزا بهر پسر گرفته

امام صادق را به بر گرفته

موسي بن جعفر در عزاست امشب

مدينه همچون كربلاست امشب

عباسيان كار يزيد كردند

امام صادق را شهيد كردند

از داغ صادق دل ما شكسته

زهر جفا بر جگرش نشسته

امام صادق قبله گاه راز است

سفارش آخرش از نماز است

گناه آن مولا چه بود منصور

كه زهر تو جانش ربود منصور

مدينه آن وديعه را چه كردي

ششم امام شيعه را چه كردي

شكسته قلب فاطمه ز داغش

سلام ما به قبر بي چراغش

از زهر سوزان پيكرش بسوزد

خانه ي او چون مادرش بسوزد