زمزمه ي قدسيان


غرق عزا از غمت، اهل دو دنيا شده

خون جگر از ماتمت، حضرت زهرا شده

بانگ غريبي تو، مي رسد از هر كران

طعمه ي باد فنا، هستي دنيا شده

گشته عزادار تو، سلسله انبياء

رخت عزا بر تن، حضرت طاها شده

جمله سيه پوش تو، حور و ملك سر به سر

نغمه ي اهل جنان، ناله و غوغا شده

زمزمه ي قدسيان، ضجه ي هفت آسمان

شعله ور از داغ تو، جنت اعلي شده

شهر مدينه هنوز، بر تو كند ناله ها

يكسره در اشك و خون، ديده و دل ها شده

حلقه ي ماتم زده، جمع خلايق همه

چون پسر فاطمه، كشته ي اعدا شده