محفل ماتم


رود از ديده ها گوهر

كه شد كشته ششم رهبر

شده غرق عزا يك سر

ز داغش يثرب و بطحا

از اين غم آه و واويلا

كلام الله ناطق را

ولي امر خالق را

ششم نور حقايق را

به زهر افكنده اند از پا

از اين غم آه واويلا

همان منصور نامنصور

به زهر آلوده كرد انگور

بدان خاموش كردآن نور

كه مي گريد ز غم زهرا

از اين غم آه واويلا

به جنت حضرت خاتم

نهاده محفل ماتم

ز داغش اشك غم هردم

روان گشته به دامان ها

از اين غم آه واويلا

امام جعفر صادق

به حق بر پا به حق ناطق

شده زان شوم نالايق

شهيد و رفت از اين دنيا

از اين غم آه واويلا

كمال و حكمت و عرفان

بطون دانش قرآن

به خاك آن چهره شد پنهان

دريغ آن سيرت و سيما

از اين غم آه واويلا