جان پيغمبر


پر كشم سوي زهرا، راحت گردم از غم ها

با جام زهر دشمن، حاجتم گشته روا

دلتنگم اي مدينه، خسته از جور و كينه

مي سوزم از غم يار، شعله دارم به سينه

مادر اي جانانه ام، بي تو در غمخانه ام

همچو تو دشمنم زد، آتشي بر خانه ام

وارث حيدرم من، جان پيغمبرم من

از همه اهل عالم بنگر غريب ترم من

مظلومم و غريبم، داغت برده شكيبم

سوي بالينم بيا، اي كه هستي طبيبم

همه دارو ندارم، به دل عشق تو دارم

يك دم كنارم نشين، تا به تو جان سپارم