بار ديگر


بار ديگر در هجوم، لاله چين شد، باغ زهرا

بار ديگر، لاله چينان، تازه كردند، داغ زهرا

بار ديگر ظالمانه، خيل جلادان شبانه

با دو دست بسته بردند، يك غريبي را ز خانه

وا اماما واماما وااماما وااماما

بار ديگر دست گلچين در مدينه آتش افروخت

بار ديگر آشياني در ميان شعله ها سوخت

داغ يك دسته شقايق

بر دل خونين صادق

بار ديگر شد شكسته

حرمت قرآن ناطق

وا اماما واماما وااماما وااماما

اختران هم، چشم خود را، بسته بودند از خجالت

تا نبيند در دل شب با امامي اين جسارت

چشم گردون گريه مي كرد

دشت و هامون گريه مي كرد

بر مصيبتهاي صادق

آسمان خون گريه مي كرد

وا اماما واماما وااماما وااماما