زهر جفا


فصل خزان باغ جان، آمد اي واي من(2)

يكي به قامتي كمان، آمد اي واي من (2)

مادر دلخون شقايق آمد(2)

به ماتم امام صادق آمد

[ يابن الزهرا(3) واغربتا ] (2)

( مدينه با زهر جفا، بر رئيس مذهب ) (2)

( كند ز جور و كينه ها، جان او را به لب ) (2)

( ناله كنان حور و ملك در برش) (2)

رخت عزا به تن كند مادرش

[ يابن الزهرا (3) واغربتا] (2)

اهل جنان ضجه زنان، در عزا و غمش (2)

هر دل عاشق به جهان، نالد از ماتمش (2)

او كه عدو شبي نمازش شكست (2)

بار سفر به سوي زهرا ببست

[ يابن الزهرا (3) واغربتا ] (2)