همنوا


نام تو ذكر لبم


اي رئيس مذهبم


با تو از داغ مدينه


شعله اي دارم به سينه


يا مظلوم يا مولا


من عزادار توام


من گرفتار توام


نوحه خوان در زمزمه ام


همنوا با فاطمه ام


يا مظلوم يا مولا


تا بقيعت پر كشم


جام عشقت سر كشم


زائر كوي تو هستم


تا بگيري تو دو دستم


يا مظلوم يا مولا


از زمين تا آسمان


از غمت دارد نشان


گريه كن بر تو ملك بود


غصه ات داغ فدك بود


يا مظلوم يا مولا


شعله ور شد خانه ات


گشته ام ديوانه ات


آرزو دارم به سينه


تا كه آيم در مدينه


يا مظلوم يا مولا