دل شب


لاله ي عشق دوباره كرده غنچه

نه روي ني بلكه ميان كوچه

در دل شب ستاره بديدن

امام صادق را برون كشيدن

ياد رقيه زنده شد دوباره

يكي پياده و يكي سواره

پاي برهنه عاشقي كهنسال

بسكه دويد والله زد پر و بال

اين پير عشقي را كه مي دوانيد

فرزند زهرا باشد و مواليد