ولادت امام جعفر صادق (ع)


ماه سرور و شادي بهر خلايق آمد

ميلاد باشكوه ، امام صادق آمد
حجت كبريا ششمين مقتدا
آمد خوش آمد آمد خوش آمد
به هفدهيمن روز ، ماه ربيع المولود

درهاي رحمت را حق ، بر وي عالم بگشود
سبط خير الانام رهبر خاص و عام
آمد خوش آمد آمد خوش آمد
بروز ولادت ، جدش رسول خاتم

جعفر ابن محمد ، شد جلوه گر در عالم
زاده مرتضي كنز جود و سخا
آمد خوش آمد آمد خوش آمد
به مكتب اسلام آن ، بزرگ استاد آمد

چون جد خود پيغمبر ، براي ارشاد آمد
نجل حبل المتين سرور ملك دين
آمدخوش آمد آمد خوش آمد
ماهي كه نازد بر او ، ركن و صفا و مروه

طالع شد از دامان ، مادرش اُم فروه
رئيس مذهب است حامي مكتب است
آمد خوش آمد آمد خوش آمد
ششم ولي داور ، چون در جهان ظاهر شد

روشن دل و چشمان محمّد باقر شد
(قاريا) گو درود منبع علم و جود
آمد خوش آمد آمد خوش آمد