ششم ماه فاطميّ بقيع


دلم هواي بقيع دارد و غم صادقعزا گرفته دل من ز ماتم صادقدوباره بيرق مشكي به دست مي گيرمزنم به سينه كه آمد محرم صادقسلام من به بقيع و به تربت صادقسلام من به مدينه به غربت صادقسلام من به مدينه به آستان بقيعسلام من به بقيع و كبوتران بقيعسلام من به مزار معطّر صادقكه مثل ماه درخشد به آسمان بقيعسلام من به ششم ماه فاطميّ بقيعسلام من به گل ياس هاشميّ بقيعز بسكه كينه و غربت به هم موافق شدهدف به تير جسارت امام صادق شدهمانكه فاطمه را بين كوچه زد گوياز كينه قاتل اين پيرمرد عاشق شدامام پير و كهن سال شيعه را كشتندامان كه روح سبكبال شيعه را كشتندفضاي شهر مدينه بياد او تار استهنوز سينه ي آن پير عشق خونبار استهنوز مي كشد او را عدو به دنبالشهنوز هم ز عدويش دلش به آزار استهنوز تلخي كامش به حسرت شهدي استهنوز چشم دلش بر رسيدن مهدي است