آبروي آدم


همان امام غريبي كه شانه اش خم بودبه روي شانه ي پيرش غم دو عالم بودميان صحن حسينيه ي دو چشمانشهميشه خاطره ي ظهر يك محرم بوددل شكسته ي او را شكسته تر كردندشبيه مادر مظلومه اش پر از غم بوداگر تمام ملائك زگريه مي مردندبه پاي خانه ي آتش گرفته اش كم بودحديث حرمت او را به زير پا بردنداگر چه آبروي خاندان آدم بودشتاب مركب و بند و تعلل پايشزمينه هاي زمين خوردنش فراهم بودمدينه بود و شرر بود و خانه اي سادهچه خوب مي شد اگر يك كمي حيا هم بودامان نداشت كه عمامه اي به سر گيردهمان امام غريبي كه شانه اش خم بود