اشعار شهادت امام صادق عليه السلام


رنج اين روضه مرا سوزاندهكه لعيني دل تو لرزاندهخانه اي را كه ملك در آن استدشمنت با شرري سوزاندهآن چنان سخت هجوم آوردندكه دهان همگي وا ماندهبسكه بي رحم تو را مي بردندكفشهايت دم در جا ماندهبه جفا كاري و حرمت شكنيدشمنت كينه به دل مي راندهبخدا سخت تر از اين غم نيستكه عدو چشم تو را گرياندهبارالها تو نيار آن روزيكه شود حجت حق درماندهدل من هم به تسلاي غمتپشت ديوار بقيع جاماندهسروده كمال مومني***چند دو بيتي از كتاب احد تا غدير(آرام دل)شيعيان رهبر ما را كشتندصادق آل عبا را كشتندنور چشم علي و فاطمه راوارث كربوبلا را كشتند***دل او را دل شب آزردنداز درو بام هجومش بردندريسمان چونكه به دستش بستندغنچه هايش به حرم پژمردند***هرزمان رنگ جفا را مي ديدكوچه و كرب و بلا را مي ديدخانه اش چونكه در آتش مي سوختخيمه ي آل عبا را مي ديد