در مدح و ولادت امام صادق عليه السلام


اي روح صداقت از دم تواي گوهر علم از يم تو

زيبندة توست نام صادقالحق كه تويي امام صادق

بر هر سخنت ارادت علمدر هر نفست ولادت علم

ميلاد تو اي وليّ سرمدشد روز ولادت محمد

در هفدهم ربيع­الاولشد نور تو بر زمين محوّل

از صبح ازل امام علميتا شام ابد تمام علمي

دانش ز دم تو راست قامتاستاد علوم تا قيامت

قرآن به دم تو خو گرفتهايمان ز تو آبرو گرفته

با نطق تو زنده تا قيامتتوحيد و نبوت و امامت

اي در دهنت زبان قرآنقرآن همه جان، تو جان قرآن

رويد چو به بوستان شقايقاز لعل لبت دُر حقايق

وصف تو هماره بر لب ماستراه و روش تو مكتب ماست

با تو همه جا مدينة ماستاين گفت تو نقش سينة ماست:

"هركه شمرد سبك صلاتشفردا نبود ره نجاتش"

دور است ز خط طاعت مابر او نرسد شفاعت ما

تو مخزن علم كبرياييتو وارث ختم الا­نبيايي

حق را نفس تو نوشخند استقرآن به دمت نيازمند است

قرآن كه دُر كلام سفته

با نطق تو حرف خويش گفته

هر آيه كه جبرئيل آردبي­نطق شما زبان ندارد

او راه و شما چراغ راهيدناگفته و گفته را گواهيد

تو بر تن پاك علم، جانياستاد مفضّل و اباني

دانشگه نور حق، پيامتصدها چو زراره و هشامت

دارند جهانيان بصيرتاز مؤمن طاق و بوبصيرت

اي زندگيم هدايت تودين و دل من ولايت تو

مهر تو همه عقيدة منمشي تو مرام و ايدة من

روزي كه گِل مرا سرشتندبر لوح دلم خطي نوشتند

اين خط نوشته را بخوانيدمن جعفريم همه بدانيد

دلباخته­اي ز اهل بيتمخاك ره عبدي و كُميتمفرياد دوازده اماممنور است به هر دلي كلامم

باشد كه به خاك پاي ميثم"ميثم" بشود فداي ميثم