شانه اش خم بود


همان امام غريبي كه شانه اش خم بودبه روي شناه پيرش غم دو عالم بودميان صحن حسينيه دو چشمانشهميشه خاطره ظهر يك محرم بوددل شكسته او را شكسته تر كردندشبيه مادر مظلومه اش پر از غم بوداگر تمام ملائك ز گريه مي مردندبه پاي خانه آتش گرفته اش كم بودحديث حرمت او را به زير پا بردنداگر آبروي خاندان آدم بودشتاب مركب و بند و تعلل پايشزمينه هاي زمين خوردنش فراهم بودمدينه بود شرر بود و خانه اي سادهچه خوب مي شد اگر يك كمي حيا هم بودامان داشت كه عمامه اي به سر گيردهمان امام غريبي كه شانه اش خم بود