مردي غروب کرد


مردي غروب كرد وقتي افق شكستخورشيد ديگري جاي پدر نشستاو يك امام بود هرچند بي قياماويك رسول بود جبريل شاهد استدر آخرين كلام حرفش نماز بوداوجعفر خداست،پيري كه بود و هستاز ترس بشكند دشمن نماز اواين يك نماز نيست تيغي است روي دستاز پاي منبرش بستند دست اوقومي عبا به دوش جمعي قلم به دستآتش چه م يكند با خانه خليلكاذب چه مي برد از صادق الستحرف از ثواب شد تشييع آمدنداي دهر نابكار اي روزگار پستزير جنازه اش جمعند عده ايفاميل بي نماز يا با نماز مستكاش از ره ثواب جمعي به كربلاتشييع شاه را بودند پاي بستوقتي افق شكست رأسي طلوع كردمنبر سنان شد و واعظ بر آن نشست