صبح محشر


عالم ز آه تيره تر از صبح محشر استخون جگر به ديده آل پيمبر استشهر مدينه گشته عزا خانه وجودرخت سياه بر تن زهرا و حيدر استگفتم چه روي داده كه از خاطرم گذشتامشب شب يتيمي موسي ابن جعفر استگريند بر امام ششم هفت آسماندر نه فلك قيامت عظماي ديگر استجسمي كه آب شدا زجفا زير خاك رفتدر قلب آب و خاك از اين داغ آذر استخواهي اگر كه بوسه زني بر مزار اوقبرش كنار تربت زهراي اطهر استآتش زدند خانه او را حرامياناين اجر خوبي پدر و ارث مادر استجز تل خاك نيست نشاني از آن مزارالحق كه ننگ آل سعود ستمگر استقامت خميده،تن شده مانند شمع آباين شاهد جنايت منصور كافر استبر او بريز اشك كه اين گريه نزد حقبا گريه بر حسين ثوابش برابر استبا آنكه بسته است به رويش در بقيع(ميثم)هماره چشم اميدش به اين در است