مادر بيا


مادر بيا كه گيرد مرغ دلم بهانهگيرد بهانه تو با ذكر عاشقانهمادر بيا نظر كن كز باب خانه مناز فتنه زمانه آتش كشد زبانهمنصور بهر جلبم مأمور مي فرستدكز بهر بردن من آيد زبام خانهپاي پياده شبها دشمن به سوي مسلخاز خانه ام كشاند با ضرب تازيانهمنصور بي مروت گردد چو روبرويمشمشير بهر قتلم دارد به كف شبانهگاهي كند تعارف بر من شراب و گاهيخواهد ز من بخوانم اشعار عارفانهبا زهر كينه آخر آسوده شد دل مناز ضرب و شتم دشمن از كينه زمانهاز درگه خدايم اين است آرزويمهمسايه با تو باشم با قبر بي نشانه