فرياد يا زهرا


چنان پيچيده در ناي زمان فرياد يا زهراكه داده خرمن هستي ما برباد يا زهراسرت بادا سلامت اي گل گلزار پيغمبركه بلبل از غم گل از نفس افتاد يا زهرابهار ما مبدل بر عزا گرديد و فرزندتشده مسموم زهر كينه از بيداد يا زهرابه ياد پهلو يبشكسته و آن سينه مجروحبسان ني چنان ناليد تا جان داد يازهرادر كاشانه اش از آتش بيداد مي سوزدبه جرم اينكه مي باشد تو را اولاد يازهراسرو پاي برهنه نيمه شب مي برد آن جانيپياده در بر آن جاني جلاد يا زهرازدرد بازوان خسته تو حضرت صادقبياد تازيانه خوردنت افتاد يا زهرا