داغ صادق


داغ صادق شرر سينه ام افروخته كردجگري سوخته ياد از جگر سوخته كردجگري سوخته كز داغ بر افروخته بودباز هم از اثر زهر جفا سوخته بودبر جگر آنكه ولايت به موالي همه داشتمحنت كشتن اولاد بني فاطمه داشتآن امامي كه لواي شرف افراخته بودزهر منصور به جانش شرر انداخته بودآه از آنروز كه بگرفت زطاغوت زمانآتش از چار طرف خانه او را به ميانوندر خرمن آتش ولي رب جليلراه مي رفته و ميگفت منم پور خليلشعله را چون به در خانه تماشا مي كردياد آتش زدن خانه زهرا مي كردآنكه هم ظاهر رو هم باطن ما مي داندبا دلش زهر چه كرده است خدا مي داندروح دين بود ولي بي تب و بي تابش كردندشمع كانون وفا بود كه آبش مردندچارمين قبله عشق است به دامان بقيعرونق ديگر از او يافت گلستان بقيع