پيامبر رحمت و امام صادق


ميلاد پيامبر رحمت و امام صادقانتظار آمد به سر اي بيقراران تهنيتشد خزان سر، آمده فصل بهاران تهنيتجلوه گر گرديده حق اي حق شعاران تهنيتساقي از ره مي رسد جمع خماران تهنيتپرمشام جان شد از عطر نكوي تُفْلِحوُاميگساران باده نوشيد از سبوي تُفْلِحوُاشد ربيع الاول و خوش رنگ و بو دارد ربيعازبهار و عيش و مستي گفتگو دارد ربيععيد زيباي برائت از عدو دارد ربيععيد ميلاد دو دلدار نكو دارد ربيعموسم سرمستي دلهاي شيدا آمدهمصطفي با حضرت صادق به دنيا آمدهبشنو از بال ملائك نغمه توحيد رادر افق بنگر بروز واژه اميد راحق طلب، از سينه ات بيرون نما ترديد رااخذ كن از رهبران زنده دل تأييد رابا ولايت شو عجين و بر سر ميثاق باشيا علي برگو، به وصل يار خود مشتاق باشدو نهال بارور در باغ دين روئيده شدياسهاي آسماني در زمين روئيده شدنخل حق در سرزمين مشركين روئيده شدلاله در باغ دل اهل يقين روئيده شدگلشن جان را ز عطر اين دو گل خوشبو ببينرو نما سوي حجاز و جلوه يا هو ببينعاشقان بُستان جانبخش دعا را بنگريداين دو نور عالم آراي خدا را بنگريدباده نوشان مِي قالوابلي را بنگريدوجه صادق را، جمال مصطفي را بنگريدصد سلام و صد درود اين دو گل دلخواه راسر دهيد اي عاشقان آواي صلي اللَّه راسينه شد نورٌ عَلي نُور امتزاج نورشدديده حق روشن و چشمان باطل كور شدبركليم ذي المعارج قلب عالم طورشدبت پرستي در جهان منكوب شد مقهور شدآتش آتشكده بي شعله و خاموش شدطاق كسري ريخت، ذكر يا اَحَد منقوش شدآسمان عاشقي شد پر ستاره زين دو گلعشقبازي با تداوم شد هماره زين دو گلبر دل عشاق صادق شد اشاره زين دو گلديده دل شد گشوده بر نظاره زين دو گلبر جمال اين دو ياس بي قرينه بنگريدگاه سوي مكه گه سوي مدينه بنگريدمحور اسلام و قرآن در ثبات از اين دو مَهمكتب توحيد باشد در حيات از اين دو مهروشن آفاق تمام كائنات از اين دو مهمنجلي اوصاف بي پايان ذات ازاين دو مهمِي فروشان مِي يكتا پرستي را ببينجرعه اي يا هو بزن دنياي مستي را ببينپرتوِ نور نبوت با امامت ديدني ستغنچه اخلاص از باغ ولايت چيدني ستوارد حصن ولايت هر كه شد در ايمني سترمز عترت دوستي، بيزاري از نفسِ دَني ستنفس بگذار و ولاي آل ياسين را گزينشو بري ازاهل بِدعَتْ روح آيين راگزينمستي دل از مِي لولاك آل احمد استهستي ما بسته بر خاك نعال احمد استچشم ما در سير آفاق جمال احمد استمركز پرگار خلقت كنج خال احمد استدست ما در بر سراي آل احمد مي زندقلب ما در هر طپش با يا محمد مي زندكيستم من؟ ذره اي در آستان اهل بيتآشناي دستهاي مهربان اهل بيتشكر حق باشد دلم محتاج نان اهل بيتگاه دستم گاه پايم گه زبان اهل بيتمن اُويسم بوذَرَم سلمانم و مِنّاستَمبنده آشفته كوي اباالزهراستممن اباالزهرايي ام نسل و تبار احمدمگنبدالخضرايي ام شمع مزار احمدمشيعه اي فارغ ز خويش و بيقرار احمدمآرزو دارم كند حق همجوار احمدمبنگريد اين از منيّت خسته گمراه راعبد زهرا عبد طاها عبد آل اللَّه راحمْيَريِ دوره خويشم گداي صادقمبا همه نقصم اسير و مبتلاي صادقممعصيتكارم ولي عبد سراي صادقمخوب يا بد آرزومند دعاي صادقمكاستي هاي مرا درمان كند خاك بقيعكاش بودم ذره اي در بين خاشاك بقيعكاش منهم يك پرستو در مدينه مي شدمزائر كوي نبي بي قرينه مي شدمكاش منهم كشته يك زخم سينه مي شدممرهمي بر درد بانوي حزينه مي شدمكاشكي از جام زهرايي مرا شهدي رسددست من بر دامن نور خدا مهدي رسد