عزاى صادق آل پيمبرست


زين ماتمي كه چشم ملايك ز خون، ترستگويا عزاي صادق آل پيمبرستيا رب چه روي داده، كزين سوگ جانگدازخلقي پريش خاطر و دل ها پرآذرستمُلك و مَلَك به ناله و افغان و اشك و آهچون داغدار، حضرت موسي بن جعفرستخون مي رود ز فرط غم از چشم شيعيانزيرا كه قلب عالم امكان مكدَّرستمنصور، شاد گشت ز قتل خديو دينامّا به خُلد، غمزده زهراي اطهرستاو گرچه كشت خسرو دين را ولي به دهرنامش به ننگ تا به ابد ثبت دفترستتن درنداد بر ستم و اين كلام نغزبر پيروان حقّ و عدالت مقرّرست:آزادْمرد، تن به زبوني نمي دهدمرگ از حيات در نظر مرد خوشترستتنها نه اشكبارْ چشم «صفا» زين عزا بوددل هاي شيعيان همه از غم مكدّرست