غصه و غم


بسته بر شاديّ و عشرت غصه و غم راه راعقده از غم بر رخ دل بسته راه آه رابر دلم داغي گران باشد كه جانم سوختهمانم آيا با كه گويم اين غم جانكاه را؟شد رئيس مذهب ما از جفا خونين جگراين مصيبت كرده دلخون مردم آگاه راآن كه با خون جگر بر شيعيان هموار كرددر خط سرخ ولايت تا قيامت راه رازهر كين نوشيد امّا با عدو سازش نكردكرد تا رسواي عالم دشمن بدخواه را