تير غم


زهر طرف به كمان تير غم زمانه گرفتدل مرا كه بسي بود خون، نشانه گرفتچو جد خويش علي سالها به خانه نشاندز ديده ام همه شب اشك دانه دانه گرفتهنوز خانه زهرا نرفته بود زيادكه آتش از درو ديوار من زبانه گرفتسپاه كفر به كاشانه ام حجوم آوردمرا بزمزمه و ناله شبانه گرفتزباغ فاطمه صياد، مرغ سوخته رادل شب آمد و در كنج آشيانه گرفتسر برهنه و پاي پياده برد مراپي اذيت من بارها بهانه گرفتهنوز خستگي راه بود در بدنمكه خصم تيغ به قتلم در آن ميانه گرفتهزار شكركه زهر جفا نجاتم دادمرا بموج غم از مردم زمانه گرفتچه خوب اجر رسالت گرفت آل رسولكه گه بزهر جفا گه به تازيانه گرفتگرفت تاسمت نوكري زما«ميثم»مقام سروري و جاودانه گرفت