کوچه همان کوچه


كوچه همان كوچه خانه همان خانهرسد به اوج سماء ناله پروانهغريبي مولا كه تماشا ندارهنترسيد كه آقاي ما زهرا ندارهحيدر بي زهرا صادق آل عبا