بنال اي دل


بنال اي دل كه در ناي زمان فرياد را كشتندبهين آموزگار مكتب ارشاد را كشتنداساتيد جهان بايد به سوك علم بنشينندكه در دانشگه هستي بزرگ استاد را كشتندبه جرم پاسداري از حريم عترت وقرآنرئيس مذهب والگوي عدل وداد را كشتندبجاي اشك وخوندل ببار اي آسمان زين غمكه نور ديدگان سيد امجاد را كشتنددريغ ودرد كز بيداد منصور ستمگربه جرم ياري دين مظهر امدادا را كشتندبه جنّت مادرش زهرا پريشان كرده گيسو راكه بهر حفظ قرآن شافع ميعاد را كشتندمن ژوليده ميگويم زنسل ساقي كوثرامام جانشين وپنجمين اولاد را كشتند