من كيستم ؟


من كيستم حقيقت حق را خزانه امبيرون ز مرز فكر و خيال و فسانه امبنيانگذار مذهب و مسندنشين علمفيض مدام فلسفه عارفانه امسبط نبي و پور علي، نجل فاطمهالگوي صبر و صلح حسن را نشانه امآئينه دار نهضت سرخ حسيني امچون عابدين به نخل عبادت جوانه امبحرالعلوم باب من است و سخا و جوديك قطره اي بود ز يم بيكرانه اماستاد فقه و فلسفه و منطق و اصولپرچم فراز علم به قاف زمانه امبا اين همه جلال در اين جوّ قيرگونمحصور كرده خصم ستم پيشه خانه اماز يورش شبانه ابن الرّبيع پستآيد به ناله سنگ ز سوز شبانه املرزد به سان بيد تن اهل بيت منتا مي كشد ز خانه برون وحشيانه امآن بي حيا سواره و من با تن ضعيفپاي پياده در پي اسبش روانه امتندي كند كه تند برو در بر اميركندي اگر كنم بزند تازيانه امآنان كه سوخته اند دَرِ خانه عليآتش زدند از ره كين درب خانه ام