انوار صبح صادق


چون از افق برآيد انوار صبح صادقدر پاي سبزه بنشين با همدمي موافقشد موسم بهاران پرلاله كوهسارانبستان پر از رياحين صحرا پر از شقايقبلبل كه در غم گل مي كرد بي قراريشكر خدا كه معشوق آمد به كام عاشقيك سو نشسته خسرو در بزمگاه شيرينيك سو نهاده عذرا سر در كنار وامقابر بهار گسترد ديباي سبز در باغباد از شكوفه افكند بر روي آب قايقبر آستان معشوق تسليم شو كه آن جاصاحبدلان نهادند پا بر سر علايقزد بلبل سحرخيز فرياد شورانگيزكاي مست خواب غفلت و اي بنده منافقشد وقت آن كه خوانند حمد و ثناي معبودشد گاه آن كه نالند در پيشگاه خالقاز بوستان احمد بگذر كه بلبل آن جابر شاخ گل سرايد وصف جمال صادق(عليه السلام)نور جمال صادق چون از افق برآمدشد صبح عالم آراش بر شام تيره فايقاز شرق و غرب بگذشت نور فضايل اوچون آفتاب علمش طالع شد از مشارقتن پيكر فضايل، جان گوهر معانيدل منبع عنايات رخ مطلع شوارقهمچون صدف ز دريا دُرهاي حكمت اندوختچون گوهر وجودش شايسته بود و لايقبر پايه كمالش محكم اساس توحيداز پرتو جمالش روشن دل خلايقخورشيد برج ايمان، شمشاد باغ امكانگنجينه كمالات، سرچشمه حقايقهادي شوند يكسر گر لحظه اي بتابدنور هدايت او بر جسم هاي عايقبر لوح سينه اوست آيات حق هويداوه! وه! عجب سوادي است با اصل خود مطابقافكار تابناكش روشن تر از كواكبانديشه هاي پاكش خرّم تر از حدايقآيين جعفري را بگزين كه دردمنداندرمان خويش جويند از اين طبيب حاذقشاها «رسا» ندارد جز اشتياق رويتبنماي رخ كه خلقي است بر ديدن تو شايقدر عرصه قيامت دست از تو برنداريمكاندر شفاعت توست ما را رجاي واثق